Mokřady Košáteckého potoka

R.ME.06
Localisation: 50.37312N 14.772548E
Area: 292.121 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
Altitude: 161 - 351 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Vodní a pobřežní společenstva Košáteckého potoka až k jeho ústí do Labe. Lužní lesy, podmáčené louky a rákosiny, části starších parků v nivě potoka.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.205 ha 0.07 2
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.362 ha 0.47 1.46
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6.913 ha 2.37 3.51
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.235 ha 0.08 2.4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.815 ha 0.28 3.99
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1.058 ha 0.36 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.377 ha 0.81 2.13
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.148 ha 0.05 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.663 ha 0.23 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.132 ha 0.05 3.92
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.470 ha 2.22 2.07
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.489 ha 0.17 2.58
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.134 ha 0.05 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.370 ha 0.13 2.39
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.114 ha 0.04 3.97
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agabus didymus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Pulsatilla pratensis -- -- -- -- -- 2007
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2003
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2012
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2003
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 37 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.