Mokřady Košáteckého potoka

R.ME.06
Localisation: 50.37312N 14.772548E
Area: 292.121 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA
Altitude: 161 - 351 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Vodní a pobřežní společenstva Košáteckého potoka až k jeho ústí do Labe. Lužní lesy, podmáčené louky a rákosiny, části starších parků v nivě potoka.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.306 ha 0.1 1.78
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.054 ha 0.02 2.63
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2.875 ha 0.98 2.65
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 52.658 ha 18.03 3.59
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.748 ha 0.6 3.81
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.565 ha 0.19 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.523 ha 0.86 3.59
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.000 ha -- 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 6.272 ha 2.15 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.363 ha 0.12 3.31
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.367 ha 0.13 3.3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.368 ha 0.13 2.39
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.134 ha 0.05 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.489 ha 0.17 2.58
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.471 ha 2.22 2.07
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agabus didymus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2016
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2012
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Scrophularia umbrosa krtičník křídlatý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Cévnaté rostliny Lycium barbarum kustovnice cizí -- -- -- BL2 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 48 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.