Mokřady Košáteckého potoka

R.ME.06
Localisation: 50.37312N 14.772548E
Area: 292.121 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA
Altitude: 161 - 351 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Vodní a pobřežní společenstva Košáteckého potoka až k jeho ústí do Labe. Lužní lesy, podmáčené louky a rákosiny, části starších parků v nivě potoka.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.000 ha -- 4
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.054 ha 0.02 2.63
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.122 ha 0.04 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.132 ha 0.05 3.92
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.134 ha 0.05 2
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.205 ha 0.07 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.235 ha 0.08 2.4
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.306 ha 0.1 1.78
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.363 ha 0.12 3.31
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.367 ha 0.13 3.3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.368 ha 0.13 2.39
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.489 ha 0.17 2.58
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.565 ha 0.19 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.647 ha 0.22 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.663 ha 0.23 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agabus didymus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2016
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2012
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Scrophularia umbrosa krtičník křídlatý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Cévnaté rostliny Lycium barbarum kustovnice cizí -- -- -- BL2 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 48 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.