Kozárovický potok

R.ME.07
Localisation: 50.307874N 14.421443E
Area: 50.993 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
Altitude: 163 - 168 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Různorodé lužní biotopy v nivě potoka, včetně starých ramen Vltavy, tůně v různém stadiu zazemnění, zbytky lužních lesů. Významné z hlediska zachování původních rozsáhlejších lužních biotopů, různých stadií sukcese lužních tůní, rozmnožování obojživelníků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.053 ha 0.1 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.450 ha 0.88 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7.531 ha 14.77 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.651 ha 1.28 3.31
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.297 ha 2.54 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.805 ha 1.58 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.005 ha 0.01 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.043 ha 0.08 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.211 ha 0.41 2.5
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.134 ha 12.03 3.84

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Netta rufina zrzohlávka rudozobá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Nasturtium officinale potočnice lékařská Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Populus balsamifera topol balzámový -- -- -- BL2 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 42 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.