Zbytka

R.NA.01
Localisation: 50.296492N 16.066067E
Area: 107.101 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 260 - 275 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex luhů a olšin, fragmentů dubohabřin a slatinných luk v podkově Zlatého potoka.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.062 ha 2.86 1.27
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 11.949 ha 11.16 1.46
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 20.204 ha 18.86 1.48
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6.873 ha 6.42 1.69
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 11.561 ha 10.79 1.83
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.781 ha 1.66 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.209 ha 1.13 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.181 ha 0.17 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.271 ha 0.25 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.610 ha 0.57 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 30.775 ha 28.73 2.05
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.903 ha 1.78 2.2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.096 ha 1.96 2.25
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.598 ha 1.49 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.390 ha 0.36 3.84
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2011
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2011
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Dactylorhiza incarnata prstnatec pleťový Silně ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2011
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2018
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2019
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Galium wirtgenii svízel Wirtgenův -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 76 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.