Zbytka

R.NA.01
Localisation: 50.296492N 16.066067E
Area: 107.101 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 260 - 275 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex luhů a olšin, fragmentů dubohabřin a slatinných luk v podkově Zlatého potoka.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.230 ha 0.21 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.781 ha 1.66 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.390 ha 0.36 3.84
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.209 ha 1.13 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.181 ha 0.17 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.271 ha 0.25 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6.873 ha 6.42 1.69
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 30.775 ha 28.73 2.05
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.903 ha 1.78 2.2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.598 ha 1.49 3
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.610 ha 0.57 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 11.561 ha 10.79 1.83
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.096 ha 1.96 2.25
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.062 ha 2.86 1.27
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 20.204 ha 18.86 1.48
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Galium wirtgenii svízel Wirtgenův -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Viola elatior violka vyvýšená Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Orchis militaris vstavač vojenský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 45 - 60 of 76 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.