Rozkoš

R.NA.02
Localisation: 50.378607N 16.072706E
Area: 959.366 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
reservoir
Altitude: 269 - 292 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedna z největších vodních ploch ve východních Čechách, má mimořádný význam především jako migrační zastávka pro vodní ptáky. Údolní nádrž vybudovaná v mělkém údolí potoka Rozkoš, v místě, kde se v minulosti nalézalo několik rybníků a poměrně rozlehlé plochy luk. Ve střední části území a v okolí Rovenského rybníka byly slatinné louky (Caricion gracilis, C.davallianae, Molinion) a rákosiny. Po napuštění patřila nádrž k typu přehrad s explozivním vývojem druhů ponořených rostlin a pomalým rozvojem pobřežní vegetace. Fázemi explozivního rozvoje prošly četné druhy makrofyt. Z pobřežních rostlin se nejrychleji rozšířily druhy orobinec širolistý a chrastice rákosovitá. Rákosiny a porosty skřipince jezerního a zblochanu vodního tvoří jen sporadické porosty.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.854 ha 0.51 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.426 ha 0.04 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.702 ha 0.07 2.26
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 24.685 ha 2.57 1.98
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.494 ha 0.36 1.94
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.035 ha -- 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.389 ha 0.14 3.53
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.865 ha 0.09 3.07
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.183 ha 0.02 4
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.422 ha 0.04 2.86

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2021
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2021
Cévnaté rostliny Vulpia myuros mrvka myší ocásek -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Gavia stellata potáplice malá -- BD I -- -- 2020
Ptáci Gavia immer potáplice lední -- BD I -- -- 2019
Ptáci Gavia arctica potáplice severní -- BD I -- -- 2021
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Limosa lapponica břehouš rudý -- ČR, BD II -- -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 156 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.