Komárovský rybník

R.NB.06
Localisation: 50.506554N 15.084509E
Area: 86.801 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: PLA
Altitude: 251 - 293 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.030 ha 0.03 4
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.044 ha 0.05 2.05
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.006 ha 0.01 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 36.724 ha 42.31 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.075 ha 0.09 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.525 ha 4.06 2.04
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.078 ha 0.09 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.692 ha 0.8 3.93
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.474 ha 0.55 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.784 ha 5.51 1.37
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.002 ha 3.46 2.32
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.202 ha 0.23 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7.635 ha 8.8 1.89
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.167 ha 0.19 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 10.629 ha 12.24 3.29
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Othius volans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 44 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.