Loučeňské rybníčky

R.NB.08
Localisation: 50.300496N 15.02182E
Area: 14.451 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI
Reason protection: B
Altitude: 225 - 250 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.028 ha 0.19 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.004 ha 0.03 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.182 ha 1.26 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 6.645 ha 45.98 1.72
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.020 ha 0.14 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.121 ha 0.84 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.005 ha 0.03 4
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.280 ha 1.94 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.199 ha 1.38 2.39
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.012 ha 0.08 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 1.233 ha 8.53 1.97
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.607 ha 4.2 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Stejnokřídlí Stenocranus fuscovittatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Stejnokřídlí Sorhoanus assimilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Stejnokřídlí Muellerianella extrusa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Eleocharis quinqueflora bahnička chudokvětá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2008
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex hostiana ostřice Hostova Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex lepidocarpa ostřice šupinoplodá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Motýli Iphiclides podalirius otakárek ovocný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Savci Muscardinus avellanarius plšík lískový Silně ohrožený HD IV -- -- 2008
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Ohrožený (EN) -- 2008
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 29 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.