Rybníky u Oder

R.NJ.01
Localisation: 49.645472N 17.845864E
Area: 98.628 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond system
Altitude: 274 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava menších, hospodářsky využívaných rybníků pod úpatím zlomové linie Nízkého Jeseníku. Na styku Moravské brány a Nízkého Jeseníku tvoří přirozený závěr lužní části Oderské nivy na přechodu do podhorské zóny toku.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.552 ha 0.56 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.488 ha 0.49 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.875 ha 1.9 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.352 ha 0.36 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.093 ha 4.15 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.776 ha 0.79 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 2.034 ha 2.06 2.53
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12.103 ha 12.27 2.83

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Bombina bombina × variegata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2013
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2008
Ptáci Nycticorax nycticorax kvakoš noční Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 49 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.