Domorazské sedlo

R.NJ.02
Localisation: 49.513931N 18.007444E
Area: 20.487 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Altitude: 390 - 413 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex lesních a lučních ekosystémů v prostoru jednoho z nejníže položených míst evropského rozvodí (Baltské – Černé moře). Různé typy mokřadních společenstev. Zbytky podmáčených olšin a jasanových luhů (Carici remotae-Fraxinetum) a luční porosty (Caricion gracilis, Calthion, Filipendulion, Molinion). Specifikou lokality jsou čtyři vývěry minerálních pramenů s rozdílným chemickým složením.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.244 ha 1.19 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.113 ha 0.55 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.324 ha 1.58 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.050 ha 0.24 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.542 ha 2.64 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.050 ha 0.25 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.647 ha 12.92 2.35
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.770 ha 8.64 1.93
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.037 ha 0.18 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.185 ha 0.9 1.82
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.807 ha 3.94 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.583 ha 7.73 1.29
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.149 ha 10.49 1.16
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2.010 ha 9.81 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.020 ha 0.1 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Laserpitium prutenicum hladýš pruský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Mechorosty Fossombronia pusilla hlávkovec drobný -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Rhinanthus alectorolophus kokrhel luštinec -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Valeriana simplicifolia kozlík celolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Veratrum album kýchavice bílá Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Phengaris teleius modrásek očkovaný Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2013
Cévnaté rostliny Inula salicina subsp. salicina oman vrbolistý pravý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2018
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 20 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.