Smolenská luka

R.OL.01
Localisation: 49.630053N 17.555389E
Area: 19.920 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Altitude: 600 - 601 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedinečný komplex mokřadních a lučních společenstev po obou březích Smolenského potoka v oblasti Oderských vrchů. Jedná se o jediné vyhlášené zvláště chráněné území na území VVP Libavá. Převládajícími společenstvy jsou as. Caricetum gracilis, C. goodenowii subas. Caricetum rostratae, Sanguisorbo – Festucetum commutatae, Scirpetum sylvatici, Phalaridetum arundinaceae, Salicetum auritae. Vyšší stupeň ohrožení se týká as. Caricetum appropinquatae, C. cespitosae, C. rostratae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.671 ha 3.37 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.404 ha 2.03 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.808 ha 4.06 1.24
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.995 ha 4.99 2.7
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.189 ha 0.95 2.57
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.987 ha 4.95 3.44
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.270 ha 1.35 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.961 ha 4.82 1.81
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.050 ha 10.29 2.02
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.458 ha 2.3 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2009
Cévnaté rostliny Verbena officinalis sporýš lékařský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Lycaena alciphron ohniváček modrolesklý -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2013
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 32 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.