Niva Odry

R.OL.03
Localisation: 49.692775N 17.565581E
Area: 507.810 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, SPA
Altitude: 353 - 643 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Luční porosty představují mozaiku lučních typů ovlivněnou lokálními hydrologickými podmínkami, a tím i rozdílným vývojem sukcesních stádií. Reprezentují vegetaci mokřadních typů až mezofilních fytocenóz, zahrnující říční rákosiny recentních náplav sv. Phalaridion arundinaceae, mokřady vysokých ostřic sv. Caricion rostratae, s přechody k as. Caricetum vesicariae a Caricetum gracilis, vzácně i rašeliništní typy sv. Caricion fuscae. Na ekotopech zvýšené hladiny spodní vody bez jejího výrazného kolísání převládají vysokobylinné louky sv. Calthion. Na svažitých terénních depresích jsou zachovány louky sv. Molinion. Součástí území jsou břehové a pobřežní porosty, enklávy lužních lesíků a rozptýlené zeleně včetně křovinatých lemů úpatnicových lesních pozemků. Rozloha území je stanovena inundačním územím toku horní Odry (v délce cca 16 km) po hranici lesa.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.752 ha 0.15 3.36
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.065 ha 0.01 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 8.317 ha 1.64 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.226 ha 0.04 2.6
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9.475 ha 1.87 2.15
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3.059 ha 0.6 2.64
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.035 ha 0.01 1.41
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.108 ha 0.02 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.051 ha 0.01 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 17.393 ha 3.43 2.33
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 22.101 ha 4.35 2.28
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4.529 ha 0.89 1.85
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.013 ha -- 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.131 ha 0.03 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4.511 ha 0.89 2.92
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 31 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Orchesia blandula -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Poecilonota dives -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2018
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Fraxinus angustifolia subsp. danubialis jasan úzkolistý podunajský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 88 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.