Plazský potok

R.OL.04
Localisation: 49.645091N 17.588788E
Area: 488.231 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, SPA
Altitude: 484 - 601 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlé komplexy lučních porostů, mokřiny se stagnující vodou, fragmenty rašelinných luk, enklávy lužních lesíků a lemové okraje porostů v inundačním území středního toku Plazského potoka se zastoupením společenstev as. Caricetum gracilis, Typhetum latifoliae (u vodní nádrže na Plazském potoce), as. Caricetum vesicariae, Phalaridetum arundinaceae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 24.551 ha 5.03 2.01
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.182 ha 0.04 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.416 ha 0.09 3
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.101 ha 0.02 2.92
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 17.561 ha 3.6 2.49
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.065 ha 0.01 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.731 ha 0.35 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.553 ha 0.73 1.77
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.002 ha -- 3
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.847 ha 0.17 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 2.321 ha 0.48 2.02
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.222 ha 0.05 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8.113 ha 1.66 1.41
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 18.458 ha 3.78 3.03
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.063 ha 0.01 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2015
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Galium mollugo svízel povázka -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Savci Dama dama daněk evropský -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2015
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Lullula arborea skřivan lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2021
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 69 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.