Údolí Bystřice

R.OL.11
Localisation: 49.595665N 17.302438E
Area: 65.639 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
Altitude: 213 - 295 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex mokrých luk a olšin po obou březích toku Bystřice.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.010 ha 0.01 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.019 ha 0.03 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.090 ha 0.14 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.107 ha 0.16 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.537 ha 0.82 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.650 ha 0.99 2.5
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.027 ha 1.57 3
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2.111 ha 3.22 3.67
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18.118 ha 27.6 3.04

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2011
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ryby a mihule Cottus poecilopus vranka pruhoploutvá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Coloeus monedula kavka obecná Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2013
Savci Rattus norvegicus potkan -- -- -- BL3 2013
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2015
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 41 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.