Údolí Bystřice

R.OL.11
Localisation: 49.595665N 17.302438E
Area: 65.639 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
Altitude: 213 - 295 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex mokrých luk a olšin po obou březích toku Bystřice.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.010 ha 0.01 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.019 ha 0.03 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.090 ha 0.14 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.107 ha 0.16 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.537 ha 0.82 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.650 ha 0.99 2.5
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.027 ha 1.57 3
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2.111 ha 3.22 3.67
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18.118 ha 27.6 3.04

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2015
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ryby a mihule Cottus poecilopus vranka pruhoploutvá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2018
First 1 2 3 Showing: 30 - 41 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.