Království

R.OL.13
Localisation: 49.510366N 17.295047E
Area: 627.147 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 203 - 225 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Druhově bohatá společenstva nížinných listnatých lesů, typická pro spodní vodou ovlivněná stanoviště. Plošně převažující společenstva tvrdého luhu vytvářejí četné přechody k lipovým doubravám, březovým doubravám a olšinám. Bylinné patro se vyznačuje bohatým jarním aspekterm. Terénní sníženiny s dlouhodobě stagnující vodou zarůstají bažinné olšiny.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.259 ha 0.04 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.378 ha 0.06 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.386 ha 0.06 1.84
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.429 ha 0.07 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (<i>Hottonia palustris</i>) -- -- 0.784 ha 0.13 2.08
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.809 ha 0.13 2.17
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6.629 ha 1.06 2.09
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 10.132 ha 1.62 2.02
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 60.306 ha 9.62 2.95
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 144.658 ha 23.07 1.39
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 264.570 ha 42.19 1.66

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Allecula morio hřebenočlenec smolový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Zygaena angelicae vřetenuška štírovníková -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Zygaena ephialtes vřetenuška čičorková -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Motacilla citreola konipas citronový -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Ptáci Acanthis flammea cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2010
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Motýli Satyrium pruni ostruháček švestkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 106 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.