Slavkovské rybníky

R.OP.01
Localisation: 49.906327N 17.836345E
Area: 70.441 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond system
The degree of protection: NR
Altitude: 275 - 306 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Zbytek přirozené vegetace údolní nivy, vyvinutý jarní aspekt s masovým výskytem druhů zapalice žluťuchovitá a sasanka hajní.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.821 ha 5.42 2.5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.147 ha 3.05 2.5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.984 ha 1.4 4
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9.730 ha 13.81 1.76
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.251 ha 7.45 1.02
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 24.960 ha 35.43 1.76

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2016
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2016
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Peridea anceps hřbetozubec plachý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2016
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.