Řeka Opava

R.OP.04
Localisation: 50.07914N 17.436295E
Area: 230.328 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: PLA
Altitude: 392 - 600 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Povodní v červenci 1997 renaturalizovaný úsek řeky Opavy mezi Zadní Vsí a Novými Heřmínovy. Přirozeně divočící a větvící se tok s rozsáhlými štěrkovými i hlinitými náplavy, vodopády a peřejemi.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.349 ha 0.15 2
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.155 ha 0.07 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 4.175 ha 1.81 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.006 ha -- 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.005 ha -- 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 12.217 ha 5.3 1.69
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.887 ha 0.82 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.516 ha 1.53 2.4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.267 ha 0.55 1.42
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.181 ha 0.08 1.37
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.086 ha 0.04 4
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.720 ha 1.18 2.45
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.668 ha 0.29 1.93
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.157 ha 0.07 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.257 ha 0.11 4
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2020
Ryby a mihule Thymallus thymallus lipan podhorní -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Bunias orientalis rukevník východní -- -- -- BL3 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.