Potok Budišovka

R.OP.05
Localisation: 49.757287N 17.685752E
Area: 81.725 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, SPA
Altitude: 391 - 522 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Neregulovaný tok potoka až k ústí do řeky Odry, s mnoha meandry, tůňkami i mělčinami.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.020 ha 0.02 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.850 ha 3.49 2.07
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.954 ha 2.39 2.89
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.722 ha 0.88 1.09
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6.757 ha 8.27 2.66
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 10.758 ha 13.16 2.69
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.124 ha 1.37 2.6
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.062 ha 0.08 1.28
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.261 ha 8.88 3
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 6.075 ha 7.43 1.5
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.002 ha 1.23 1.04

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Anguis colchica slepýš východní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Falco peregrinus sokol stěhovavý Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.