Přemyšovský mokřad

R.OS.03
Localisation: 49.791081N 18.191625E
Area: 38.188 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: NR
Altitude: 225 - 225 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Terasa s prameništi, vodními plochami, loukami a lesními společenstvy, které tvoří hydrickou řadu od mokřadních olšin a vrbin (Alnion glutinosae, Salicion cinerae) až po společenstva hájů sv. Carpinion. V ředině olšin jsou vyvinuta společenstva vysokých ostřic Caricetum gracilis, Caricetum riparie a rákosin Equisetetum fluviatilis a v mělčině vodní plochy Eleocharitetum palustris, Hottonietum palustris.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.361 ha 0.95 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.531 ha 1.39 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.047 ha 0.12 1
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.332 ha 0.87 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.857 ha 2.24 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.645 ha 4.31 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 8.089 ha 21.18 1.21
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.658 ha 1.72 1.8
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7.496 ha 19.63 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.131 ha 2.96 1.73
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.292 ha 3.38 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.843 ha 2.21 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.128 ha 0.33 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.163 ha 10.9 1.46

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Chaetocnema semicoerulea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Eubria palustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Hylobius transversovittatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Carabus scheidleri helleri -- Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Trapa natans kotvice plovoucí Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Nymphaea alba leknín bílý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Mechorosty Ricciocarpos natans nalžovka plovoucí -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2013
Ryby a mihule Misgurnus fossilis piskoř pruhovaný Ohrožený HD II Ohrožený (EN) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Ribes nigrum rybíz černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 20 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.