Niva Plesenského potoka

R.OS.04
Localisation: 49.865031N 18.141951E
Area: 103.041 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
Altitude: 225 - 334 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Niva meandrujícího potoka s velkou samočisticí schopností je tvořena z větší části středně vlhkými až vlhkými loukami společenstvy Cirsietum salisburgensis, Equisetetum fluviatilis a olšinami Stellario Alnetum glutinosae. Refugium rostlin a živočichů v bezprostřední blízkosti aglomerace.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.765 ha 0.74 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.048 ha 0.05 3.29
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.129 ha 0.13 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.458 ha 1.42 2.48
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.150 ha 0.15 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.164 ha 0.16 3
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9.452 ha 9.17 2.11
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.182 ha 0.18 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.066 ha 0.06 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.091 ha 0.09 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.798 ha 3.69 2.23
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.381 ha 0.37 1.09
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.744 ha 0.72 2.21
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.436 ha 0.42 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 23.582 ha 22.89 1.91

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Bombus sp. -- Ohrožený -- -- -- 2014
Brouci Pogonocherus ovatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2014
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.