Padrťské rybníky

R.PB.02
Localisation: 49.670036N 13.773932E
Area: 925.744 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA
Altitude: 539 - 721 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 27.859 ha 3.01 3.51
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 8.199 ha 0.89 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.909 ha 0.1 1.51
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.068 ha 0.01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 110.351 ha 11.92 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.174 ha 0.02 3.27
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 3.542 ha 0.38 3
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.726 ha 0.08 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 44.979 ha 4.86 2.39
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6.355 ha 0.69 1.31
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 9.349 ha 1.01 1.74
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 58.150 ha 6.28 2.87
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 190.628 ha 20.59 2.63
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 9.085 ha 0.98 1.93
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 6.078 ha 0.66 2.11
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vážky Orthetrum coerulescens vážka žlutoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2014
Motýli Endromis versicolora strakáč březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Coenonympha arcania okáč strdivkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Boloria euphrosyne perleťovec fialkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Aricia eumedon modrásek bělopásný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Achlya flavicornis můřice jarní -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum inundatum rašeliník splývavý -- HD V Chybí údaje (DD) -- 2012
Motýli Falcaria lacertinaria srpokřídlec březový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 203 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.