Rybník Starý

R.PE.02
Localisation: 49.357958N 15.344837E
Area: 24.762 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: NR
Altitude: 600 - 654 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Kaskáda rybníčků s rašeliništěm a zarostlými neobdělávanými loukami.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.015 ha 0.06 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.717 ha 15.01 1.13
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.395 ha 9.67 2.17
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.267 ha 1.08 1.5
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.936 ha 3.78 2.68
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.035 ha 0.14 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.231 ha 0.93 1.23
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.376 ha 1.52 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.048 ha 12.31 1.52
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.969 ha 3.91 2.77
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.504 ha 6.07 2.25
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.091 ha 0.37 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.622 ha 2.51 1.92
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.955 ha 3.86 1.77

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2012
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2003
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2003
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Tephroseris crispa starček potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- -- BL3, 1143/2014 2012
Cévnaté rostliny Euphrasia nemorosa světlík větvený -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Calla palustris ďáblík bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.