Rybník Starý

R.PE.02
Localisation: 49.357958N 15.344837E
Area: 24.762 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: NR
Altitude: 600 - 654 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Kaskáda rybníčků s rašeliništěm a zarostlými neobdělávanými loukami.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.304 ha 1.23 1.91
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.557 ha 2.25 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.180 ha 0.73 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.576 ha 10.4 2.71
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.033 ha 0.13 1
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.240 ha 0.97 1.09
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.330 ha 5.37 2.73
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.008 ha 0.03 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.690 ha 2.79 1.27
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.155 ha 16.78 2.71
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.899 ha 7.67 2.27
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.109 ha 0.44 3.95
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.604 ha 2.44 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.421 ha 13.82 2.5

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Calla palustris ďáblík bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2016
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Euphrasia nemorosa světlík hajní pravý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.