Jankovský potok

R.PE.04
Localisation: 49.461464N 15.359225E
Area: 313.313 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NNM
Altitude: 443 - 655 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přirozený tok s balvanitým dnem a podmáčenými loukami v nivě. Jediná lokalita s výskytem perlorodky říční na Českomoravské vrchovině. Vhodné podmínky pro její rozmnožování.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3.869 ha 1.23 1.96
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.925 ha 1.25 2.49
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4.336 ha 1.38 2.89
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 6.589 ha 2.1 1.39
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 8.777 ha 2.8 1.84
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 8.792 ha 2.81 3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 9.446 ha 3.01 3.82
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 12.968 ha 4.14 2.05
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 21.412 ha 6.83 2.29
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 26.927 ha 8.59 2.06
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 37.446 ha 11.95 2.62
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 38.546 ha 12.3 2.39
First 1 2 Showing: 15 - 27 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2013
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Houby Cortinarius bibulus pavučinec hezoučký -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Houby Cortinarius uliginosus pavučinec bažinný -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Houby Hygrocybe coccineocrenata voskovka vroubkovaná -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Houby Hygrocybe pratensis voskovka luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Houby Marasmiellus tricolor špička trojbarevná -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Měkkýši Physa fontinalis levatka říční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 95 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.