Jankovský potok

R.PE.04
Localisation: 49.461464N 15.359225E
Area: 313.313 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NNM
Altitude: 443 - 655 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přirozený tok s balvanitým dnem a podmáčenými loukami v nivě. Jediná lokalita s výskytem perlorodky říční na Českomoravské vrchovině. Vhodné podmínky pro její rozmnožování.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.010 ha -- 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.020 ha 0.01 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.022 ha 0.01 1
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.051 ha 0.02 4
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.300 ha 0.1 1.46
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.728 ha 0.23 2.73
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.842 ha 0.27 3.2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.861 ha 0.27 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.216 ha 0.39 3.49
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.273 ha 0.41 2.82
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.538 ha 0.49 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.675 ha 0.53 3.35
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.719 ha 0.55 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.103 ha 0.67 2.57
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3.281 ha 1.05 1.57
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Calamagrostis phragmitoides třtina nachová Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2013
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Houby Marasmiellus tricolor špička trojbarevná -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Houby Hygrocybe pratensis voskovka luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Houby Hygrocybe coccineocrenata voskovka vroubkovaná -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Houby Cortinarius uliginosus pavučinec bažinný -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 95 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.