Kladinský potok

R.PE.07
Localisation: 49.452582N 15.332598E
Area: 93.543 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: NR
Altitude: 484 - 600 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rašelinné a vlhké louky v údolní nivě potoka, přilehlé ostřicové porosty ve zhlaví rybníka.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.410 ha 0.44 3.67
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.136 ha 0.15 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 4.132 ha 4.42 2.27
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.005 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.174 ha 0.19 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.575 ha 0.61 2.84
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.555 ha 1.66 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.801 ha 5.13 3.14
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.360 ha 0.38 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.837 ha 0.89 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.261 ha 0.28 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.305 ha 0.33 2.63
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.148 ha 0.16 2.5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.894 ha 0.96 1.76
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5.005 ha 5.35 2.44
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 20 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2015
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Matteuccia struthiopteris pérovník pštrosí Ohrožený -- -- -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.