Škrabalka

R.PR.03
Localisation: 49.522473N 17.599152E
Area: 27.868 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 225 - 228 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Území je tvořeno mrtvým ramenem řeky Bečvy a na ně navazujícím fragmentem lužního lesa as. Ficario-Ulmetum campestris a lučními společenstvy as. Alopecuretum pratensis.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.369 ha 1.33 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.154 ha 0.55 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.618 ha 2.22 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.235 ha 0.84 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.757 ha 6.31 2.1
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.591 ha 2.12 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 19.477 ha 69.89 2.91
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.934 ha 3.35 4
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.092 ha 0.33 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Měkkýši Anisus vorticulus svinutec tenký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Sylvia nisoria pěnice vlašská Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2013
Brouci Phaedon laevigatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.