Arnoštka

R.PT.02
Localisation: 48.994044N 13.778541E
Area: 114.703 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA
Altitude: 873 - 1022 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex prameništní, rašeliništní a luční vegetace v pramenné zóně nad pravým břehem Arnoštského potoka, s mozaikou společenstev sv. Cardamino-Montion, Caricion fuscae, C. demissae, Sphagno-Tomenthypnion, Polygono-Trisetion a Violion caninae. Lokalita pozvolna zarůstá náletem dřevin.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 5.217 ha 4.55 3.1
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.816 ha 0.71 4
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.208 ha 0.18 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.683 ha 0.6 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1.247 ha 1.09 1.82
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.006 ha 0.01 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.687 ha 2.34 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.780 ha 3.3 1.57
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.414 ha 0.36 3.75
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 27.284 ha 23.79 2.2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 6.911 ha 6.03 3.24
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.181 ha 3.65 1.79
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.324 ha 0.28 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.156 ha 0.14 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 14.771 ha 12.88 3.49
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Platanthera sp. -- Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2017
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2017
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2017
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex dioica ostřice dvoudomá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.