Kvilda – Pod políčky

R.PT.05
Localisation: 49.023253N 13.581685E
Area: 95.855 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA, NM
Altitude: 1039 - 1150 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex botanicky cenné prameništní, rašeliništní a luční vegetace s mozaikou společenstev sv. Cardamino-Montion, Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Polygono-Trisetion, Violion caninae, Calthion, místy na kontaktu s podmáčenými a rašelinnými smrčinami.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.021 ha 0.02 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.631 ha 0.66 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.020 ha 0.02 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 15.752 ha 16.43 2.26
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.480 ha 0.5 1
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 2.857 ha 2.98 2.51
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 26.123 ha 27.25 2.22
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1.292 ha 1.35 3.38
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.460 ha 0.48 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.906 ha 1.99 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10.754 ha 11.22 1.81
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 7.637 ha 7.97 1.9
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5.057 ha 5.28 2.18

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2012
Netopýři Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Antennaria dioica kociánek dvoudomý -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Ligusticum mutellina koprníček bezobalný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 52 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.