Nad zavírkou

R.PT.06
Localisation: 49.128498N 13.658056E
Area: 23.939 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 823 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mozaika prameništní, luční a rašeliništní vegetace na jižních svazích Javorníku, s bohatým souborem chráněných a ohrožených druhů. Společenstva sv. Cardamino-Montion, Sphagno-Tomenthypnion, Caricion fuscae, C. demissae, Polygono-Trisetion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.278 ha 1.16 1.82
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.021 ha 0.09 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.652 ha 23.61 1.86
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.272 ha 1.14 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.609 ha 2.54 1.43
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.058 ha 4.42 1.01
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.026 ha 0.11 2.5
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.399 ha 5.84 1.08
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.504 ha 2.11 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.828 ha 3.46 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.087 ha 4.54 1.08
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.174 ha 13.26 2.02

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Drapetes mordelloides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Phloeostiba lapponica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Zyras cognatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 55 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.