Uhliska

R.PV.02
Localisation: 49.536769N 16.798226E
Area: 34.494 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: NR
Altitude: 614 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Území má charakter mokřadních luk, jimiž protéká potok Bělá. Na březích jsou liniové porosty olší a vrb. Mokřadní společenstva mají místy rašelinný charakter.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.909 ha 2.63 2.46
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.334 ha 0.97 3.12
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 10.510 ha 30.47 1.59
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.667 ha 1.93 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.393 ha 4.04 2.05
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.885 ha 8.36 3.52
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.150 ha 0.43 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.011 ha 2.93 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.253 ha 0.73 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. hieracioides škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Crepis mollis škarda měkká -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Chamaecytisus supinus čilimník nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Phyteuma orbiculare zvonečník hlavatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Mechorosty Campylium stellatum zelenka hvězdovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Polygala multicaulis vítod ostrokřídlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Salix repens vrba plazivá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Tomentypnum nitens vlasolistec vlhkomilný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 45 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.