Berounka (Chrást – Račice)

R.RA.02
Localisation: 49.910392N 13.531917E
Area: 1 029.190 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA, NM, NR
Altitude: 227 - 369 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přírodní nebo jen mírně upravená řeka v údolí bez negativního antropického ovlivnění, s břehovými porosty a tůněmi, silně zarostlá vodními makrofyty (zvl. v úseku Chrást – Skryje).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.726 ha 0.07 2.26
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.098 ha 0.01 1
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (<i>Genista pilosa</i>) -- -- 4.592 ha 0.45 1.59
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (<i>Jovibarba globifera</i>) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.347 ha 0.03 1.06
T6.1A Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty s převahou netřesku výběžkatého (<i>Jovibarba globifera</i>) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.005 ha -- 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 65.425 ha 6.36 2.87
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 1.891 ha 0.18 1.8
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3.474 ha 0.34 1.9
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.003 ha -- 1
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.525 ha 0.44 2.43
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 18.920 ha 1.84 2.28
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.890 ha 0.09 1.35
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (<i>Ribes alpinum</i>) -- -- 0.000 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.100 ha 0.2 1.17
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 33.368 ha 3.24 1.11
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 45 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2018
Netopýři Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2012
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2018
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2018
Mechorosty Atrichum tenellum bezvláska útlá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2018
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Anthericum liliago bělozářka liliovitá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Hieracium cymosum chlupáček chocholičnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Centaurea triumfettii subsp. axillaris chrpa chlumní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 188 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.