Mšecké rybníky

R.RA.03
Localisation: 50.193724N 13.901992E
Area: 296.962 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond system
Altitude: 396 - 448 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedná se o soustavu rybníků průtočných potokem Kačák (Lodenický, Jopád, Červený, Nový, Pilský, Mlýnský, Punčocha, Velký Bucek, Malý Bucek). Součástí rybniční soustavy jsou poměrně rozsáhlé plochy rákosu a orobince. Rybníky jsou bohatě lemovány zbytky květnatých luk (se vstavači, upolínem, stulíkem atd.).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 3.923 ha 1.32 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.597 ha 0.2 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.180 ha 0.06 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.017 ha 0.01 4
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (<i>Utricularia australis</i> a <i>U. vulgaris</i>) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.816 ha 0.95 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10.930 ha 3.68 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.757 ha 0.59 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.406 ha 0.14 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.491 ha 0.84 1.61
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 18.364 ha 6.18 2.14
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.502 ha 0.17 3
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 10.764 ha 3.62 2.24
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 5.794 ha 1.95 2.22
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6.004 ha 2.02 2.06
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 35.002 ha 11.79 2.86
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Anas querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2016
Ptáci Tringa totanus vodouš rudonohý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2012
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 63 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.