Mšecké rybníky

R.RA.03
Localisation: 50.193724N 13.901992E
Area: 296.962 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond system
Altitude: 396 - 448 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedná se o soustavu rybníků průtočných potokem Kačák (Lodenický, Jopád, Červený, Nový, Pilský, Mlýnský, Punčocha, Velký Bucek, Malý Bucek). Součástí rybniční soustavy jsou poměrně rozsáhlé plochy rákosu a orobince. Rybníky jsou bohatě lemovány zbytky květnatých luk (se vstavači, upolínem, stulíkem atd.).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 3.923 ha 1.32 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.597 ha 0.2 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.180 ha 0.06 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.017 ha 0.01 4
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.816 ha 0.95 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10.930 ha 3.68 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.757 ha 0.59 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.406 ha 0.14 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.491 ha 0.84 1.61
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 18.364 ha 6.18 2.14
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.502 ha 0.17 3
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 10.764 ha 3.62 2.24
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 5.794 ha 1.95 2.22
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6.004 ha 2.02 2.06
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 35.002 ha 11.79 2.86
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený -- -- -- BL2 2014
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2016
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Chlidonias niger rybák černý Kriticky ohrožený BD I Lokálně vyhynulý (RE) -- 2017
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Luscinia svecica slavík modráček Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2019
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 30 - 45 of 67 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.