Rašeliniště Kačerov

R.RK.03
Localisation: 50.240293N 16.384937E
Area: 26.783 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NR
Altitude: 684 - 765 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Vrchovištní rašeliniště se vytvořilo kolem několika pramenů na podloží algonkických migmatitů a ortorul, původní podzolované půdy jsou silně zrašelinělé. Květena je velmi bohatá a plochy vlastní prameništní vegetace jsou poměrně rozsáhlé. Rezervace je tvořena prameništní rašelinnou loukou s porostem olše, částečně smrku a břízy, s udržovanými holinami v nejmokřejších částech.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.027 ha 0.1 3
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.515 ha 1.92 2.55
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.502 ha 16.81 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.091 ha 0.34 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.010 ha 0.04 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.094 ha 0.35 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5.612 ha 20.95 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.363 ha 1.36 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.058 ha 0.22 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.308 ha 1.15 2.29
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.000 ha -- 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11.307 ha 42.22 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.000 ha -- 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Atheta aquatilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Eubria palustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Měkkýši Eucobresia nivalis slimáčnice lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
First 1 2 3 Showing: 30 - 38 results

Realizované projekty

Název projektu: Údržba zarůstajících tůní a mokřadů v CHKO Orlické hory
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2014 do 2015
Výše podpory: 20 tis. Kč
Zdroj: PPK
Anotace: Na vybraných tůních v CHKO Orlické hory byla provedena jejich údržba, která zahrnovala odstranění nevhodných dřevin na podmáčených a rašelinných pozemcích. Dále byla provedena likvidace nežádoucích nárostů rostlin na vodních plochách pro udržení žádoucí druhové skladby, nebo prostorové struktury chráněných ekosystémů, nebo stanovišť zvláště chráněných druhů. Došlo k obnově tůní a mokřadů spočívající v odtěžení sedimentu suchou a mokrou cestou včetně odvozu, uložení a rozprostření sedimentu.

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.