Louky v NPR Bukačka

R.RK.06
Localisation: 50.334169N 16.374778E
Area: 16.381 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNR
Altitude: 900 - 1000 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Předmětem ochrany v NPR Bukačka je pralesovitá bučina, luční část rezervace tvoří přirozená mokřadní louka se značným výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 10.110 ha 61.72 2.29
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.122 ha 0.75 1
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 0.429 ha 2.62 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.423 ha 2.58 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.557 ha 3.4 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.184 ha 1.12 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.103 ha 0.63 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.694 ha 4.23 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.386 ha 2.36 1.4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.688 ha 4.2 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.310 ha 1.89 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.104 ha 0.63 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum riparium rašeliník pobřežní -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Sedum villosum rozchodník huňatý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris tučnice obecná Silně ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris subsp. vulgaris tučnice obecná pravá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2020
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Streptopus amplexifolius čípek objímavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
First 1 2 3 4 5 Showing: 60 - 74 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.