Trčkov

R.RK.07
Localisation: 50.310585N 16.416286E
Area: 115.656 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 733 - 977 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přirozené smíšené porosty dřevin autochtonní provenience s převahou původního horského smrku, buku, vtroušeného klenu a s dosud vitální jedlí. Zrašelinělé kapsy ve svahových rašeliništích.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 58.341 ha 50.44 3.17
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.879 ha 0.76 4
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.005 ha -- 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.433 ha 0.37 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 8.069 ha 6.98 2.81
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.586 ha 0.51 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.370 ha 0.32 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.525 ha 1.32 2.86
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.835 ha 1.59 2.07
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.084 ha 0.07 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.908 ha 0.79 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2013
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2012
Savci Muscardinus avellanarius plšík lískový Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2020
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2020
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2013
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2020
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 15 - 30 of 110 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.