Podtrosecké údolí

R.SM.02
Localisation: 50.522647N 15.2104E
Area: 114.081 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 268 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků s rákosinami, rašelinných a mokrých luk a lužních porostů. Některé menší lokality jsou chráněny (PR Rašeliniště Vidlák: přechodové minerotrofní rašeliniště v místě bifurkace vod), nebo jsou k ochraně navrhovány (Přibyl, rybník Věžák, údolí Žehrovky: kaňonovité údoli říčky Žehrovky se soustavou rybníků, rákosinami, mokrými loukami a olšinami).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.305 ha 2.9 2.5
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 1.644 ha 1.44 2.01
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.024 ha 0.02 2.5
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.910 ha 2.55 2.96
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.604 ha 0.53 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 12.305 ha 10.79 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 12.434 ha 10.9 2.5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.248 ha 4.6 2.72
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13.465 ha 11.8 1.95
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.096 ha 0.96 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.182 ha 0.16 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9.399 ha 8.24 1.59
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1.883 ha 1.65 1.89
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.331 ha 0.29 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.793 ha 0.69 2.5
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2018
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2019
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2016
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 153 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.