Podtrosecké údolí

R.SM.02
Localisation: 50.522647N 15.2104E
Area: 114.081 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 268 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků s rákosinami, rašelinných a mokrých luk a lužních porostů. Některé menší lokality jsou chráněny (PR Rašeliniště Vidlák: přechodové minerotrofní rašeliniště v místě bifurkace vod), nebo jsou k ochraně navrhovány (Přibyl, rybník Věžák, údolí Žehrovky: kaňonovité údoli říčky Žehrovky se soustavou rybníků, rákosinami, mokrými loukami a olšinami).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.305 ha 2.9 2.5
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 1.644 ha 1.44 2.01
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.024 ha 0.02 2.5
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.910 ha 2.55 2.96
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.604 ha 0.53 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 12.305 ha 10.79 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 12.434 ha 10.9 2.5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.248 ha 4.6 2.72
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13.465 ha 11.8 1.95
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.096 ha 0.96 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.182 ha 0.16 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9.399 ha 8.24 1.59
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1.883 ha 1.65 1.89
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.331 ha 0.29 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.793 ha 0.69 2.5
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Epeoloides coecutiens zdobenka červená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Cybister lateralimarginalis křepčík obroubený -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Liparis loeselii hlízovec Loeselův Kriticky ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Myosotis discolor pomněnka různobarvá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Nymphaea alba leknín bílý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 152 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.