Podtrosecké údolí

R.SM.02
Localisation: 50.522647N 15.2104E
Area: 114.081 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 268 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků s rákosinami, rašelinných a mokrých luk a lužních porostů. Některé menší lokality jsou chráněny (PR Rašeliniště Vidlák: přechodové minerotrofní rašeliniště v místě bifurkace vod), nebo jsou k ochraně navrhovány (Přibyl, rybník Věžák, údolí Žehrovky: kaňonovité údoli říčky Žehrovky se soustavou rybníků, rákosinami, mokrými loukami a olšinami).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.096 ha 0.96 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 1.644 ha 1.44 2.01
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 12.434 ha 10.9 2.5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.332 ha 3.8 2.18
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 11.743 ha 10.29 1.44
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.182 ha 0.16 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13.465 ha 11.8 1.95
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9.399 ha 8.24 1.59
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1.883 ha 1.65 1.89
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.331 ha 0.29 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.604 ha 0.53 4
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.305 ha 2.9 2.5
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.003 ha 1.76 1.66
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.910 ha 2.55 2.96
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.024 ha 0.02 2.5
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
First 6 7 8 9 10 Showing: 135 - 140 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.