Podhajská mokvaviska

R.SM.03
Localisation: 50.556923N 15.190661E
Area: 19.956 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 258 - 282 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Bažiny a olšina, přecházející do doubravy jižně od rybníka Bažantník.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.605 ha 3.03 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.005 ha 5.04 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.088 ha 10.46 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.506 ha 2.53 1
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.111 ha 0.55 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.065 ha 0.33 1.02
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.070 ha 20.4 1.47
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.888 ha 4.45 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.253 ha 1.27 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.444 ha 7.23 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.404 ha 2.03 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.871 ha 4.36 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.530 ha 2.66 2.69
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.868 ha 4.35 2.77
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.343 ha 11.74 3.24

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Pertusaria amara -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Lišejníky Calicium viride -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2017
Lišejníky Chaenotheca phaeocephala -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Lišejníky Chaenotheca stemonea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Chrysothrix candelaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Vážky Somatochlora flavomaculata lesklice skvrnitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
First 1 2 3 4 Showing: 45 - 59 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.