Podhajská mokvaviska

R.SM.03
Localisation: 50.556923N 15.190661E
Area: 19.956 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 258 - 282 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Bažiny a olšina, přecházející do doubravy jižně od rybníka Bažantník.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.605 ha 3.03 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.005 ha 5.04 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.088 ha 10.46 1
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.070 ha 20.4 1.47
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.888 ha 4.45 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.506 ha 2.53 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.253 ha 1.27 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.530 ha 2.66 2.69
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.444 ha 7.23 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.065 ha 0.33 1.02
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.404 ha 2.03 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.868 ha 4.35 2.77
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.111 ha 0.55 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.871 ha 4.36 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.343 ha 11.74 3.24

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Sclerophora pallida -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Lišejníky Calicium adspersum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Lišejníky Acrocordia gemmata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Aphodius niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
First 1 2 3 4 Last Showing: 15 - 30 of 59 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.