Kovašínské louky

R.ST.03
Localisation: 49.357322N 13.848948E
Area: 36.393 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: NR
Altitude: 511 - 533 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Poměrně rozsáhlý soubor rašeliništní, luční, vodní a mokřadní vegetace, se společenstvy sv. Arrhenatherion, Molinion, Violion caninae, Calthion, Sphagno-Caricion canescentis, Caricion rostratae, C. gracilis, C. fuscae, Phragmition.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.022 ha 0.06 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.143 ha 0.39 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 8.783 ha 24.13 3.04
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.561 ha 7.04 3.5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.133 ha 0.37 2.77
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.874 ha 2.4 3.2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.142 ha 0.39 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.431 ha 3.93 2.42
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5.027 ha 13.81 3.12
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.020 ha 0.05 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.162 ha 3.19 2.26
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.131 ha 0.36 3.3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.429 ha 6.67 2.66

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Gentiana pneumonanthe hořec hořepník Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Phengaris alcon f. alcon modrásek hořcový pravý -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Luscinia svecica cyanecula slavík modráček středoevropský Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 35 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.