Velká Kuš

R.ST.09
Localisation: 49.396237N 13.794655E
Area: 88.113 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: NR
Altitude: 480 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex kamenitých pastvin a přilehlých mokřadních a rašelinných luk na jihozápadním břehu rybníka Velká Kuš s mezofytní a mezohygrofytní vegetací z rámce sv. Violion caninae, Caricion fuscae a Calthion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.315 ha 0.36 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.219 ha 1.38 2.16
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 1.801 ha 2.04 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 8.129 ha 9.23 2.79
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.626 ha 0.71 2.34
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10.635 ha 12.07 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.009 ha 0.01 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.380 ha 1.57 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.010 ha 0.01 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.427 ha 0.48 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.766 ha 3.14 3.44
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.369 ha 0.42 2
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.002 ha -- 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.081 ha 0.09 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.044 ha 0.05 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Hamatocaulis vernicosus srpnatka fermežová -- HD II Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2015
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Milvus migrans luňák hnědý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 37 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.