Na požárech

R.TC.03
Localisation: 49.696576N 12.476919E
Area: 103.641 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA, NNM
Altitude: 647 - 687 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Bývalé louky a pastviny, nyní tvoří vegetační kryt náhradní společenstva vlhkých a rašelinných luk – mozaikovité porosty vysokých i nízkých ostřic, trav, rákosin. Plocha je roztroušeně porostlá stromy a keři (smrky, břízy, vrby).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.035 ha 0.03 2
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.054 ha 0.05 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.559 ha 0.54 2.38
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.956 ha 0.92 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.056 ha 1.02 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.355 ha 1.31 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.429 ha 1.38 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.162 ha 2.09 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.185 ha 2.11 1.55
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 2.259 ha 2.18 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.642 ha 2.55 2.31
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.821 ha 4.65 2.01
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 10.111 ha 9.76 1.83
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 39.295 ha 37.91 1.74

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- -- -- -- 2013
Brouci Hydroporus longicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Brouci Helophorus strigifrons -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Brachythecium geheebii baňatka Geheebova -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Měkkýši Nesovitrea petronella blyštivka skleněná -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2019
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2013
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Savci Dama dama daněk evropský -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 81 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.