Anenské rybníky

R.TC.06
Localisation: 49.886844N 12.721599E
Area: 259.386 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond system
Altitude: 491 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků v kulturní intenzivně využívané krajině. Je významná především pro hnízdění i průtah vodního ptactva, zejména Labutí rybník.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.187 ha 0.07 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.453 ha 0.17 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.809 ha 0.7 2.23
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.073 ha 0.03 3
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.001 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.081 ha 1.57 3.92
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 18.942 ha 7.3 2.88
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.128 ha 0.43 3.71
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 16.286 ha 6.28 3.33
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.817 ha 0.31 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.295 ha 0.11 1.95
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.377 ha 0.15 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.572 ha 0.99 3.42
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.833 ha 0.32 3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2.996 ha 1.16 3.84
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Gavia stellata potáplice malá -- BD I -- -- 2011
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Circus pygargus moták lužní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Falco subbuteo ostříž lesní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Aythya nyroca polák malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Netta rufina zrzohlávka rudozobá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 106 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.