Anenské rybníky

R.TC.06
Localisation: 49.886844N 12.721599E
Area: 259.386 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond system
Altitude: 491 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků v kulturní intenzivně využívané krajině. Je významná především pro hnízdění i průtah vodního ptactva, zejména Labutí rybník.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 16.286 ha 6.28 3.33
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.677 ha 0.26 2.46
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 23.228 ha 8.96 2.61
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.377 ha 0.15 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.073 ha 0.03 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.217 ha 3.17 3.81
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.295 ha 0.11 1.95
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.572 ha 0.99 3.42
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.833 ha 0.32 3
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 35.271 ha 13.6 3.34
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2.996 ha 1.16 3.84
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.128 ha 0.43 3.71
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.001 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.081 ha 1.57 3.92
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.110 ha 1.58 3.22
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2017
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2017
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2019
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2014
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2017
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 104 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.