Anenské rybníky

R.TC.06
Localisation: 49.886844N 12.721599E
Area: 259.386 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond system
Altitude: 491 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků v kulturní intenzivně využívané krajině. Je významná především pro hnízdění i průtah vodního ptactva, zejména Labutí rybník.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.211 ha 0.47 2.04
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 35.271 ha 13.6 3.34
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.677 ha 0.26 2.46
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 23.228 ha 8.96 2.61
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 7.240 ha 2.79 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.110 ha 1.58 3.22
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.217 ha 3.17 3.81
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.829 ha 0.71 1.11
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2.996 ha 1.16 3.84
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.833 ha 0.32 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.572 ha 0.99 3.42
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.377 ha 0.15 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.295 ha 0.11 1.95
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.817 ha 0.31 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 16.286 ha 6.28 3.33
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Netta rufina zrzohlávka rudozobá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Falco peregrinus sokol stěhovavý Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Coloeus monedula kavka obecná Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Tringa totanus vodouš rudonohý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Pernis apivorus včelojed lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- -- -- -- 2014
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 15 - 30 of 106 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.